Press "Enter" to skip to content

Mga Dapat Gawin Kung May Lagnat (Fever) – Health Tips

❌ Walang ini-endorsong branded na gamot o anumang produkto ang Online Doktora.

Ano bang dapat gawin kapag nilalagnat? Pwede bang maligo kapag nilalagnat? Panoorin ang video clip upang malaman ang wellness pointers ni Online Doktora para sa mga might lagnat.

—————-

Tandaan na ugaliing kumonsulta sa isang lisensyadong manggagamot upang sapat na matugunan ang inyong mga problemang medikal. Humingi ng payo at clearance mula sa isang lisensyadong manggagamot bago gumawa ng anumang desisyon o bagay na might kinalaman sa inyong kalusugan. Tumawag sa kinauukulan o pinakamalapit na ospital o wellness center kung might emergency situation.

⚠ PABATID: Ang impormasyong napakaloob sa video clip na ito o anumang blog post o material ng Online Doktora ay hindi kapalit ng opisyal na payong medikal. Sa pag-access ng video clips at iba pain web content mula sa Online Doktora, walang nabubuong doctor-patient connection kailanman. Walang katiyakan na masasagot ang anumang mensaheng ipinapadala o ipapaskil sa anumang bahagi ng network na ito.

Online Doktora – Filipino Health Tips